Warunki Pobytu

 

Postanowienia Wstępne

1. Poniższe „Warunki Pobytu w ośrodkach Dwór Admirała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” stanowią ogólne warunki umowne stosowane przy sprzedaży i świadczeniu usług przez Dwór Admirała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Dwór Admirała sp. z o.o. jest podatnikiem podatku od towarów i usług NIP 604-011-13-58.

3. Podmiotem upoważnionym do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

4. Skierowanie , „Warunki pobytu Dwór Admirała sp. z o.o.” stanowią umowę o świadczenie usług turystycznych.

a) Umowę uważa się za zawartą z chwilą:

- dokonania wpłaty całości należności za usługę,

- odebrania przez klienta skierowania

lub wpłacenia zadatku i odebrania przez klienta dowodu KP .

- należność za usługę turystyczną winna być wpłacona w całości w terminie 15 dni przed dniem rozpoczęcia usługi,

b) przyjmuje się, że przed wpłaceniem całości należności lub zadatku klient zapoznał się w miejscu zakupu z „Warunkami pobytu Dwór Admirała sp. z

5. Umowa o świadczenie usług turystycznych zobowiązuje Spółkę do realizowania wykupionych przez klienta świadczeń.

6. Zawierając umowę, klient akceptuje warunki umowy obejmujące: miejsce, termin, standard i cenę usługi.

 

 

Warunki Płatności za usługi

7. Kwota podana w ofercie obejmuje łącznie pakiet usług przypisanych tej cenie (brutto) np. noclegi, posiłki.

8. Cena ustalona w umowie (skierowaniu) nie może być podwyższona bez zmiany warunków umowy.

9. Klient dodatkowo ponosi koszty opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu wysokości ustalonej przez Radę Gminy.

10. Klient uiszcza należność wynikającą z umowy: gotówką, przelewem lub kartą kredytową.

 

 

Zmiany w warunkach sprzedaży usług

11. W razie zmiany przez organizatora istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem usługi, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o

a) klient może przyjąć proponowaną zmianę za ewentualnym zwrotem różnicy w cenie lub odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych opłat bez obowiązku zapłaty kary umownej.

b) klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli przyczyną niewykonania była siła wyższa.

 

 

Obowiązki klienta korzystającego z usług

12. Klienta obowiązują regulaminy obiektów, w których realizowane są usługi i zasady obowiązujące dla organizowanych imprez dodatkowych.

13. Klient winien posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości oraz skierowanie w przypadku osób korzystających z promocji ,,Dla emerytów” również aktualną legitymację emeryta i rencisty.

14. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub przez osoby oraz zwierzęta pozostające pod jego opieką i jest zobowiązany do ich naprawienia w sposób określony przez Dyrektora bądź kierownika jednostki organizacyjnej realizującej usługę.

 

 

Odstąpienie od umowy

15. Spółka zwraca wszelkie wpłacone przez klienta kwoty i nie może żądać od niego żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli klient wskaże osobę, która przejmie uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy.

16. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne zgłoszenie rezygnacji z wykupionej usługi, w miejscu jej wykupienia. W wypadku odstąpienia od umowy (zwrot skierowania) z przyczyn dotyczących klienta, z tytułu kary umownej stosuje się następujące potrącenia:

a)do 40 dni przed terminem realizacji usługi- 10% , wartości brutto usługi ,

b) od 30 do 15 go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi - 30%, wartości brutto usługi,

c) od 14-go do 7-go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi - 60%, wartości brutto usługi,

d) po upływie terminów określonych powyżej potrącenie obejmuje -do 100% wartości brutto usługi, a przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie. Na żądanie klienta koszty odstąpienia od umowy rozliczane są na podstawie sporządzonego przez Spółkę zestawienia faktycznie poniesionych kosztów.

 

 

Ubezpieczenie

17. Spółka oświadcza, że posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z powołaną w ust. 1 ustawą, a podmiotem upoważnionym do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych będzie Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego (Gdańsk ul. Okopowa 21/27).

18. Informacje o postępowaniu w razie realizacji ubezpieczenia klient uzyskuje w miejscu realizacji usługi.

 

 

Postanowienie ogólne

19. Skierowanie jest jedynym dokumentem potwierdzającym wykupienie usługi i na jego podstawie realizowane są świadczenia.

20. W ośrodku wypoczynkowym "Jubilat" w Jastrzębiej Górze doba hotelowa trwa od godz.14:00 do godz. 12:00. Pierwszym świadczeniem jest kolacja a kończącym pobyt świadczeniem jest obiad chyba że dodatkowo zawarta umowa w formie pisemnej stanowi inaczej.

21. W domu wypoczynkowym "Sudety" w Szklarskiej Porębie doba hotelowa trwa od godz. 16:00 do godz.12:00. Pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja a kończącym pobyt świadczeniem jest śniadanie chyba że dodatkowo zawarta w formie pisemnej umowa stanowi inaczej.

22. Przedłużenie pobytu możliwe jest po wcześniejszym (24-godzinnym) zgłoszeniu takiego zamiaru i zapłaceniu należności.

23. Dyrektor jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnione są zobowiązane umożliwić klientom możliwość przechowania ich bagażu.

 

 

Reklamacje

24. Skargi i reklamacje związane z wykonaniem Usługi zawierające uzasadnienie oraz propozycję sposobu naprawienia szkody, należy niezwłocznie składać na piśmie w recepcji lub bezpośrednio do Dyrektora jednostki organizacyjnej w terminie do 7 dni od zakończenia usługi.

25. Od decyzji Dyrektora jednostki organizacyjnej przysługuje odwołanie na piśmie do Prezesa Zarządu Spółki.

26. Przyczyną reklamacji nie mogą być sprawy i okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

27. Skargi i reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

28. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

 

 

Postanowienia końcowe

29. Do wszelkich spraw nie uregulowanych w niniejszych „Warunkach pobytu Dwór Admirała sp. z o.o.” stosuje się obowiązujące przepisy

30. Spory wynikające z zawartych z klientami umów będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne właściwe dla Dwór Admirała Sp. z o.o.